SELECCIÓN DE PERSOAL

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS FUNCIONARIOS INTERINOS PARA A EXECUCIÓN E DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE CARÁCTER TEMPORAL "MOCIDADE ACTIVA"

PUBLICACIÓN DAS BASES REGULADORAS NO BOPPO NÚM. 210 DE DATA 3 DE NOVEMBRO DE 2016

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 10 DÍAS HÁBILES.

LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS 23.11.2016.

Prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da lista provisional, para poder emendar, no seu caso, o defecto que motivase a exclusión. 

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS, COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL, DATA, LUGAR E HORA DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN 30.11.2016.

1º Exercicio da fase de oposición: Venres 02.12.2016 ás 10.00 horas. Complexo Deportivo Lalín Arena.

PUBLICACIÓN DA PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO 1º EXERCICIO: PROBA TIPO TEST 02.12.2016.

2º Exercicio da fase de oposición: Venres 02.12.2016 ás 12.00 horas. Concello de Lalín.

PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN CORRECTA DO 2º EXERCICIO: PROBA DE GALEGO 02.12.2016.

ACTA DE CUALIFICACIÓN DO 1º E 2º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN 07.12.2016.

ACTA DE CUALIFICACIÓN FINAL 12.12.2016.

BASES DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Prazo de presentación de solicitudes: 5 de agosto de 2016

Publicación lista definitiva de admitidos 08/08/2016.

Publicación corrección lista definitiva de admitidos 09/08/2016

Convócase aos candidatos para a realización da primeira proba da fase de oposición (proba de aptitude física) para o día 10/08/2016 na Casa Consistorial do Concello de Lalín.

Publicación dos resultados de cualificación da proba de aptitude física. 10/08/2016.

Convócase aos candidatos para a realización da segunda proba da fase de oposición (proba escrita) para o día 11/08/2016 ás 08:30 na Casa Consistorial do Concello de Lalín.

Publicación plantilla de respostas proba escrita. 11/08/2016.

Publicación dos resultados de cualificación da proba escrita. 11/08/2016.

Convócase aos candidatos para a realización da terceira proba da fase de oposición (proba práctica) para o día 12/08/2016 ás 08:30 na Casa Consistorial do Concello de Lalín.

Publicación dos resultados de cualificación da proba práctica, coñecemento de galego, valoración de méritos e CUALIFICACIÓNS FINAIS. 12/08/2016

SELECCIÓN DUN/DUNHA ARQUITECTO/A EN RÉXIME DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A

publicado a ACTA DEFINITIVA DE CUALIFICACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO do proceso selectivo

DATA do SUPOSTO PRÁCTICO: Luns, 18/07/2016, ás 10:00 horas, no Concello de Lalín

PUBLICACIÓN DE CUALIFICACIÓNS FINAIS, 09/08/2016.

Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO)

BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: MONITOR DEPORTIVO PARA O COMPLEXO LALÍN ARENA

A previsión inicial de prazas é :3 MONITORES DEPORTIVOS: 2 a xornada completa e 1 a media xornada. Ao tratarse dunha bolsa de emprego, en función das necesidades destes servizos, o número de prazas ofertadas poderá ser modificado.

PUBLICADA BAREMACIÓN DE MÉRITOS

ANUNCIO PUBLICADO NO BOPPO

BASES reguladoras do proceso selectivo para a configuración dunha bolsa de emprego do Concello de Lalín: PERSOAL DE LIMPEZA PARA SERVIZOS XERAIS

A previsión inicial de prazas é: 5 PRAZAS DE PERSOAL DE LIMPEZA: 1 a xornada completa e 4 a media xornada. Ao tratarse dunha bolsa de emprego, en función das necesidades destes servizos, o número de prazas ofertadas poderá ser modificado.

PUBLICADA A VALORACIÓN DE MÉRITOS

Contra a valoración da fase de concurso, as persoas interesadas poderán formular alegacións ante o tribunal, no prazo de 10 días naturais, contados a partir do 07/05/2016, incluído

ANUNCIO PUBLICADO NO BOPPO

OBRADOIRO DE EMPREGO "Rivero Social Lalín". PROCESO DE SELECCIÓN ALUMNADO E EQUIPO


ALUMNADO: LISTA DEFINITIVA DE SELCCIONADOS/AS E SUPLENTE

EQUIPO: 

Roteiros de Lalín